RailMap

CYFROWA KOLEJOWA MAPA EUROPY

 • Statyczne obiekty kolejowe
 • Dynamiczne obiekty kolejowe
 • Infrastruktura kolejowa

WŁAŚCIWOŚCI KOLEJOWE

 • Wyraźna sieć kolejowa
 • Aktualna pozycja 20 000 stacji kolejowych
 • Obejmuje 40 krajów Europy
 • Szczegółowe informacje dot. stacji
 • Pokazanie dowolnej trasy przewozu
 • Połączenie z systemami kolei do śledzenia wagonów/pociągów
 • Linie kolejowe z parametrami infrastruktury

WŁAŚCIWOŚCI MAPY

 • Pełna geografi czna zawartość mapy cyfrowej
 • Pokryta cała Europa w szczegółowej skali
 • Aplikacja w wersji desktopowej lub internetowej
 • Oznaczniki użytkownika, eksport, import
 • Routing drogowy
 • Ciągła aktualizacja mapy i danych
 • Dalszy rozwój RailMap

WŁAŚCIWOŚCI SYSTEMA

 • Desktopowa wersja RailMap
 • Internetowa wersja RailMap.net
 • RailMap Desktop Control
 • RailMap Maplet Internet Control
 • RailMap web services
 • RailMap components (Dynamic Linked Libraries)