LinkedIn

Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Oświadczenie o ochronie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i pouczenia Podmiotów Danych (zwanego dalej „Rozporządzeniem”)
 
1. Administrator danych osobowych
OLTIS Polska Sp. z o. o., z siedzibą w Olkusz, ul. Króla Kazimierza Wielkiego 21/203A, DIČ (REGON) PL5262858784, e-mail kontaktowy: , (zwana dalej „Administratorem“) informuje niniejszym Państwo zgodnie z postanowieniami art. 12 Rozporządzenia o przetwarzaniu Państwa danych osobowych i o Państwa prawach.

 
2. Zakres przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe są przetwarzane w zakresie, w którym zostały przekazane przez odnośny Podmiot Danych Administratorowi, w związku z wejściem w stosunek umowny lub inny stosunek prawny z Administratorem, albo które Administrator zebrał innym sposobem i przetwarza je zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi lub w związku z wywiązaniem się z ustawowych obowiązków określonych dla Administratora.
 
3. Źródła danych osobowych:

 • bezpośrednio od Podmiotów Danych
 • publicznie dostępne rejestry
 • listy i ewidencje (np. Rejestr Handlowy, Rejestr Działalności Gospodarczych, kataster nieruchomości, publiczna książka telefoniczna, itp.)

 4. Kategorie danych osobowych, które są przedmiotem przetwarzania:

 • adresowe i identyfikacyjne dane, które służą do jednoznacznej i niezamiennej identyfikacji Podmiotu Danych (np. imię, nazwisko, tytuł, REGON, NIP) oraz dane umożliwiające skontaktowanie się z Podmiotem Danych (dane kontaktowe – np. firma, adres kontaktowy, numer telefoniczny, adres e-mail i inne podobne informacje)
 • dane opisowe (np. rachunek bankowy, data)
 • inne dane niezbędne w celu wykonania umowy

 5. Kategorie Podmiotów Danych:

 • klient Administratora
 • usługodawca
 • inna osoba będąca w stosunku umownym z Administratorem

 6. Kategorie odbiorców danych osobowych:

 • podmiot przetwarzający dane
 • publiczne organy, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi

 7. Cel przetwarzania danych osobowych

 • cele objęte zakresem zgody udzielonej przez Podmiot Danych
 • rozmowy na temat stosunku umownego
 • wykonywanie umowy
 • ochrona praw Administratora, odbiorcy lub innych zainteresowanych osób (np. windykacja należności Administratora)
 • archiwizowanie danych zgodnie z wymogami prawa
 • wywiązywanie się z ustawowych obowiązków przez Administratora
 • ochrona życiowo ważnych interesów Podmiotu Danych

 8. Sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych

  Przetwarzanie danych osobowych wykonuje Administrator.
  Przetwarzanie dokonywane jest w ramach jego jednostek organizacyjnych, w filiach oraz w siedzibie Administratora przez pracowników Administratora upoważnionych do tej czynności przez Administratora lub podmiot przetwarzający dane. Do celów związanych z przetwarzaniem danych jest wykorzystywana technika obliczeniowa, albo jest przeprowadzane ręcznie w przypadku danych osobowych przekazanych w papierowej formie z zastosowaniem wszelkich zasad w zakresie ochrony dot. administracji i przetwarzania danych osobowych. W tym celu Administrator podjął techniczno-organizacyjne środki służące do zapewnienia ochrony danych osobowych, zwłaszcza takie środki, które gwarantują wykluczenie możliwości nieuprawnionego lub niezamierzanego dostępu do danych osobowych, ich zmiany, zniszczenia lub utraty, ich nieuprawnionego transferu, jak również i innym nadużyciom danych osobowych. Wszelkie podmioty, którym mogą zostać dane osobowe udostępnione, przetrzegają prawo Podmiotów Danych na ochronę prywatności i są zobligowane do postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych.

   
  9. Czas trwania przetwarzania danych osobowych

   Zgodnie z terminami zawartymi w stosownych umowach, regulaminach Administratora dotyczących niszczenia dokumentacji lub w odnośnych przepisach prawnych, jest to okres absolutnie niezbędny do zapewnienia praw i obowiązków wynikających z zobowiązania umownego, jak również i z odnośnych przepisów prawnych.

    
   10. Pouczenie

    Administrator przetwarza dane osobowe za zgodą Podmiotu Danych z wyjątkiem przypadków, w których przetwarzanie danych osobowych nie wymaga zgody Podmiotu Danych.

    Administrator niniejszym zgodnie z postanowieniami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) informuje, że:

    • dane osobowe Podmiotu Danych będą przetwarzane w oparciu o jego dobrowolną zgodę, zgodnie z wyżej opisanymi warunkami
    • powodem dla przekazania danych osobowych Podmiotu Danych jest zainteresowanie Podmiotu Danych wysyłaniem informacji i zaproszeń, czy też ofert handlowych odnośnie imprez organizowanych w związku z działalnością Administratora, co nie byłoby możliwe bez przekazania tych danych
    • Administrator nie ustanowił osoby, której by powierzył ochronę danych osobowych, nie powierzył przetwarzaniem danych osobowych żadnego podmiotu przetwarzającego dane, ani też nie wyznaczył reprezentanta do wykonywania obowiązków w myśl postanowień Rozporządzenia
    • Administrator nie zamierza przekazać dane osobowe Podmiotu Danych do państw trzecich, międzynarodowej organizacji lub innym trzecim osobom z wyjątkiem wyżej wyspecyfikowanych osób
    • Podmiotowi Danych przysługuje prawo w każdej chwili cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przysługuje mu prawo do przenoszenia tychże danych do innego Administratora, jak również i prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna on, że Administrator postępuje podczas przetwarzania danych osobowych niezgodnie z Rozporządzeniem.