LinkedIn

TMS (Transportation Management System) jest kompleksowym rozwiązaniem dla towarowych przewoźników drogowych dążących do optymalizacji procesów wewnątrzfirmowych, sprawniejszego wykorzystania taboru samochodowego oraz zwiększenia wydajności pracy kierowców. Elementem systemu jest wyspecjalizowane rozwiązanie dla cystern. Otwartość i elastyczność systemu pozwalają na łatwe wykonanie integracji systemowej w firmach przewozowych.

Zakres funkcjonalnościy
Zlecenia
Ewidencja i śledzenie stanu zamówień klientów, które można dodawać za pomocą importu, ręcznie lub za pośrednictwem portalu internetowego, ewidencja szkód.
Przewozy
Planowanie z wykorzystaniem tablicy dyspozytora oraz podkładów mapowych, z sukcesywnym śledzeniem stanów realizacji, automatyczne powiadomienia.
Cenniki i kalkulacje
Zarządzanie taryfami dostawców i odbiorców, które są powiązane z konkretnymi firmami, automatyczne kalkulacje.
Fakturowanie
Wystawianie zwykłych i zbiorczych faktur przychodowych, kontrola i ewidencja faktur kosztowych, dokumenty korygujące.
Kierowcy
Kartoteka kierowców, monitorowanie terminów ważności dokumentów, ewidencja obecności oraz system oceniania kierowców.
Tabor samochodowy
Kompletna kartoteka taboru samochodowego, monitorowanie terminów ważności ubezpieczeń, przeglądów serwisowych i certyfikatów, ewidencja zdarzeń wypadkowych.
Ewidencja przebiegu pojazdu
Ewidencja faktycznego przebiegu transportu (Karta Drogowa), stanu pojazdu, włącznie z tankowaniem paliwa i wydatkami ponoszonymi przez kierowcę.
Diety i wynagrodzenia
Przygotowanie danych do naliczania diet i wynagrodzeń na podstawie zrealizowanych transportów, ewidencja potrąceń i premii.
Serwis
Tworzenie planów serwisowych, planowanie i ewidencja zrealizowanych serwisów, ewidencja części zamiennych.
Aplikacje mobilne
Dwukierunkowa komunikacja pomiędzy dyspozytorem a kierowcą, wprowadzanie danych on-line przez kierowcę podczas transportu, elektroniczna Karta Drogowa.
Controlling
Bieżąca ocena działalności firmy przy użyciu szeregu dynamicznych zestawień i raportów oraz z możliwością wykorzystania hurtowni danych.
Portal internetowy
Moduł www do składania zamówień przez klienta i monitorowania ich realizacji. Track & Trace.