LinkedIn

Kompleksowe rozwiązanie dla małych i dużych towarowych przewoźników kolejowych. Wsparcie procesów planowania długookresowego- od wyliczania cen, przez zarządzanie operacyjne, śledzenie przebiegu przewozu aż po ocenę realizowanych zleceń.  Efektywne zarządzanie procesami i optymalizacją kosztów. Zapewnienie ustandaryzowanej komunikacji z Zarządcą Infrastruktury i z pozostałymi partnerami przy bieżącym planowaniu i zarządzaniu. Optymalizacja procesów wewnątrzfirmowych, sprawniejsze wykorzystanie zasobów taboru kolejowego oraz zwiększenie wydajności pracy maszynistów. Łatwe wykonanie integracji systemowej w firmach przewozowych.

Zakres funkcjonalności
Zamówienia
Ewidencja i śledzenie stanu zamówień klientów odnośnie przewozów, które można dodawać ręcznie, importować lub zadawać przy pomocy portalu internetowego.
Planowanie
Długookresowe i krótkookresowe planowanie wykorzystania wagonów, lokomotyw, drużyn i tras pociągów dla przewozów jednorazowych lub w ramach turnusów lub obiegów. Intuicyjne środowisko oraz podkłady mapowe całej Europy.
Zarządzanie dyspozytorskie
Wyspecjalizowane narzędzia do dyspozytorskiego zarządzania ruchem kolejowym i wykorzystania zasobów kolejowego przewoźnika towarowego, włącznie z komunikacją z Zarządcą Infrastruktury.
Wagony i lokomotywy
Ewidencja technicznych, operacyjnych i ekonomicznych danych dot. taboru i jego wyposażenia. Ewidencja i planowanie przeglądów oraz remontów.
Aplikacje mobilne
Dwukierunkowa komunikacja pomiędzy dyspozytorem a maszynistą. Zbiór danych na temat czasu pracy i wydajności pracy w trybie on-line. Przekazywanie dokumentacji w czasie rzeczywistym. Zbiór danych nt procesów w stacjach rozrządowych w trybie on-line.
Drużyny
Ewidencja personelu, śledzenie upływu terminów ważności dokumentów, certyfikatów, badań lekarskich i egzaminów specjalistycznych. Planowanie obsady drużyn, włącznie z dotrzymywaniem specyficznych warunków pracodawcy. Przygotowywanie danych do wyliczenia wynagrodzeń.
Integracja
Komunikacja między poszczególnymi podmiotami przebiega przy pomocy standardowych interfejsów, spełniających wymagania TAF TSI lub inne standardy.
Controlling
Bieżąca ocena działalności firmy przy użyciu szeregu dynamicznych zestawień i raportów oraz z możliwością wykorzystania hurtowni danych.
Fakturowanie
Kalkulacja i wystawianie faktur kontrola i ewidencja faktur kosztowych, wraz z dokumentami korygującymi.
Przesyłki jednowagonowe
Przygotowanie systemu obsługi zleceń dla przesyłek jednowagonowych i planowanie jego wykorzystania. Dane do wyliczenia kosztów przesyłek jednowagonowych.
Tworzenie cen
Kalkulacja kosztów zamówień, przygotowanie i rejestrowanie umów, planowanie objętości przewozów, zakup usług, umowy z operatorami bocznic.
Załadunek wagonów
Elektroniczna wersja przepisów i przykładów dotyczących załadunku wagonów kolejowych.