LinkedIn

Czeski zarządca infrastruktury, Správa železniční dopravní cesty, zakończył drugi etap wdrażania TAF-TSI w swoich systemach informatycznych. Głównym powodem realizacji tego projektu jest spełnienie wymagań wzajmenej komunikacji, zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr 62/2006 (WE) dotyczącym technicznej specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu aplikacji telematycznych dla przewozów towarowych transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych, w skrócie TAF-TSI.

„Ważnymi korzyściami wynikającymi z projektu jest polepszenie dostępu i zwiększenie konkurencyjności sieci kolejowej w stosunku do sąsiednich infrastruktur kolejowych, ujednolicenie systemów informatycznych i komunikacyjnych, poprawa usług zarządców infrastruktury dla firm kolejowych. Działania te tworzą warunki do zaspokojenie rosnącego popytu na przewozy kolejowe w Republice Czeskiej“, powiedział Pavel Surý, dyrektor generalny Správy železniční dopravní cesty.

Bez wątpliwości ważne jest również wdrożenie zintegrowanego kompelsku systemów informatycznych, który będzie stanowić skonsolidowany system zarządzania we wszystkich fazach cyklu życia pociągu. Doprowadzi to do lepszego i bardzie efektywnego wykorzystania przekazywanych danych, a dzieki temu możliwość bardziej wydajnego wykorzystania czeskiej sieci kolejowej w warunkach eksploatacyjnych UE.

Realizacja końcowego etapu projektu umożliwiała wprowadzenie funkcji bezpośrednio związanych z obecnym stanem europejskiego wdrożenia TAF-TSI, np. połączenie ze wspólnymi listami kodów centralny i zastosowanie wspólnego europejskiego interfejsu, podłączenie do centralnego systemu informatycznego RNE TIS (Train Information System) do śledzenia pociągów międzynarodowych lub dokończenie funkcjonalności TAF-TSI w systemie zarządzania operacyjnego, a także opracowywanie podstawowego i eksploatacyjnego planowania transportu. Adaptacja wewnętrznych procesów planowania i kontroli umożliwi praktyczną realizację założeń TAF-TSI tak, jak zostało to zdefiniowane w stosunku do interfejsu przewoźników kolejowych i zarządców infrastruktury.

Dostawcami poszczególnych części projektu pod nazwą „Implementacja TAF TSI w systemach informatycznych Správy železniční dopravní cesty, Etap 2″ były firmy OLTIS Group, AŽD Praha, Institut Jana Pernera i ČD – Informační systémy. Całlkowite koszty kwalifikowalne wyniosły 39,700,000 CZK (około 1,5 miliona eur – bez VAT). Projekt został zaakceptowany do współfinansowania przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Transportu, z planowaną dotacją z Funduszu Spójności w wysokości 16,872,500 CZK (około 600.000 eur). Wkład własny został zapewniony z budżetu państwowego i środków własnych Správy železniční dopravní cesty.

(Źródło: SŽDC, Newsletter UIC 477)