LinkedIn

15 października 2013 firma OLTIS Slovakia, przy wsparciu UNIFE i Ministerstwa transportu, budownictwa i rozwoju regionalnego Republiki Słowackiej, zorganizowała w bratysławskim hotelu HN Gate One seminarium, podczas którego zaprezentowana została inicjatywa Komisji Europejskiej SHIFT²RAIL i jej znaczenie dla słowackich firm kolejowych.

Spotkanie informacyjne, w którym wzięli udział przedstawiciele słowackich firm kolejowych, transportowych instytutów badawczych, przewoźników kolejowych i kolejowych zakładów przemysłowych, zostało otwarte przez dyrektora sekcji transportu kolejowego ministerstwa transportu, budownictwa i rozwoju regionalnego – inż. Jiřígo Kubáčka CSc. Następnie Massimo Marianeschi ze Stowarzyszenia Europejskiego Przemysłu Kolejowego UNIFE  przedstawił inicjatywę. Prezentację uzupełnił koordynator projektów badawczych w OLTIS Group – inż. Petr Kroča, który opisał dotychczasowe doświadczania z udziału OLTIS w SHIFT²RAIL i przedstawił możliwość dołączenia innych firm ze Słowacji oraz zadania, które firmy te mogłyby wykonywać.

SHIFT²RAIL będący częścią programu „Horyzont2020″ jest pierwszą europejską „wspólną inicjatywą technologiczną” (JTI) mającą na celu badania i innowacje oraz stworzenie rynkowo zorientowanych rozwiązań w wyniku przyspieszenia wdrożenia nowych i zaawansowanych technologii w transporcie kolejowym. Jej celem jest zwiększenie konkurencyjności europejskiego przemysłu kolejowego i za pomocą badań i innowacji, stworzenie potrzebnych technologii i dokończenie tworzenia Jednolitego Europejskiego Obszaru Kolejowego (SERA).

Projekty będą realizowane w okresie 2015-2020. Ich wartość to 1,15 miliardów EURO, dotacje będą mogły pobierać również firmy słowackie. W projekcie SHIFT²RAIL przewidziano alokację przynajmniej 25% budżetu dla małych i średnich firm oraz instytutów badawczych. Jest to szansa by zostać kluczowym graczem w tej istotnej inicjatywie Unii Europejskiej.

Firma OLTIS Group w sierpniu 2013 została przyjęta do grona członków-założycieli SHIFT2RAIL, którzy zobowiązują się udostępnić własne zasoby (finansowe, ludzkie i techniczne) na cały czas trwania projektu, dzięki czemu możliwe będzie osiągnięcie zaplanowanych celów SHIFT²RAIL.