LinkedIn

Społeczna odpowiedzialność

Firma jest firmą odpowiedzialną i wspiera dobroczynne cele na całym świecie. Zrównoważony biznes jest częścią kultury korporacyjnej.

Stosunek do państwa i społeczeństwa
  • Spółka tworzy, zarządza i przechowuje swoje dokumenty urzędowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wewnętrznymi wytycznymi.
  • Spółka prowadzi rachunkowość w taki sposób, aby zawierała wierne, prawdziwe i dokładne informacje o zarządzaniu spółką. Spółka należycie i terminowo wywiązuje się ze swoich zobowiązań finansowych i niefinansowych wobec państwa – w szczególności w zakresie podatków oraz ustawowych opłat i świadczeń.
  • Spółka aktywnie współpracuje z organami administracji państwowej i wywiązuje się z obowiązków publikowania danych przewidzianych przepisami prawa. W rozsądnym zakresie publikuje także informacje o swojej działalności i zamierzeniach np. na swojej stronie internetowej.
  • Firma komunikuje się ze społeczeństwem w sposób otwarty i przejrzysty.
  • Spółka w miarę swoich możliwości wspiera organizacje non-profit o charakterze charytatywnym, charytatywnym, zdrowotnym, sportowym i kulturalnym o ogólnopożytecznym celu.
Stosunek do środowiska
  • Firma, jej pracownicy i przedstawiciele postępują w swojej działalności w taki sposób, aby zapobiec szkodom w środowisku lub powstaniu szkód ekologicznych. W spółce funkcjonuje system zapobiegania zagrożeniom środowiskowym.
  • Pracownicy i przedstawiciele firmy są świadomi wpływu swojego zachowania na środowisko, minimalizują powstawanie wszelkiego rodzaju odpadów, zapewniają zbieranie i sortowanie odpadów, zapobiegają wyciekom i rozprzestrzenianiu się substancji niebezpiecznych oraz ograniczają ryzyko zużycie materiałów, mediów i energii w miarę możliwości.