LinkedIn

12 kwietnia 2012 rozpoczęto projekt „Wdrożenie TAF TSI do systemów informatycznych SŽDC”, w którym bierze udział OLTIS Group a.s. wraz z AŽD Praha s. r. o. i Instytutem Jana Pernera o. p. s.

Celem projektu jest dokończenie procesu harmonizacji aplikacji telematycznych z europejskimi przepisami dotyczącymi transportu towarowego. Wymóg harmonizacji i jej techniczna specyfikacja określiło Rozporządzenie Komisji (WE) 62/2006 dotyczące technicznej specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu aplikacji telematycznych dla przewozów towarowych transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych (w skrócie: „TAF TSI”). Rozporządzenia są bezpośrednio obowiązujące w każdym państwie członkowskim UE, bez konieczności ich implementacji w ich systemach prawnych.

Innowacyjność procesów w SŽDC jest kluczowa dla realizacji celu harmonizacji czeskiego kolejowego transportu towarowego na poziomie ogólnokrajowym.

Cele ramowe:

  • Zwiększenie i podwyższenie jakości przewozów w sieci kolejowej TEN-T
  • Aplikacja europejskiego systemu kolei konwencjonalnych TSI w systemie kolejowym Republiki Czeskiej i połączenie kolejowych systemów informatycznych i łączności z systemami krajów sąsiednich i jednocześnie połączenie w Czechach – między SŽDC a przewoźnikami kolejowymi.
  • Modernizacja systemów informatycznych i łączności SŽDC, dzięki której ich funkcjonowanie będzie zgodne ze standardami europejskimi (zbliżenie czeskiego systemu kolejowego do poziomu zdefiniowanego w TAF TSI / dostosowanie do standardów UE).
  • Stworzenie jednolitego kanału komunikacji między zarządcami infrastruktury i przewoźnikami w ramach UE.
  • Standaryzacja powiązań zarządców infrastruktury i przewoźników.

Projekt jest współfinansowany przez Fundusz Spójności UE w ramach Programu Operacyjnego Transport: http://www.szdc.cz/pro-media/tiskove-zpravy/odborny-seminar-tsi.html