LinkedIn

Międzynarodowa konferencja poświęcona kolejowym przewozom towarowym między Europą i Azją  (IRFC 2013) odbyła się po już po raz czwarty w Pradze

W dniach 13-15 marca odbyła się w Pradze 4 konferencja międzynarodowa i wystawa o kolejowych przewozach towarowych między Europą i Azją „International Rail Freight Conference” (IRFC 2013) z podtytułem „Dialog między firmami kolejowymi i ich klientami”.   Konferencję zorganizowała firma JERID, członek OLTIS Group, pod patronatem Ministerstwa Transportu Republiki Czeskiej i międzynarodowych organizacji: OSŻD (Organizacja Współpracy Kolei), UIC (Międzynarodowa Unia Kolejowa), UNIFE (Zrzeszenie Europejskiego Przemysłu Kolejowego), CER (Zrzeszenie Europejskich Firm Kolejowych i Zarządców Infrastruktury) i CCTT (Komitet Koordynacyjny ds. Przewozów Transsyberyjskich).   Konferencję wsparło 18 partnerów, przede wszystkim organizacji międzynarodowych.

Równolegle z tym wydarzeniem odbyło się kilka innych imprez, takich jak Euroazjatyckie Forum Kolejowe, posiedzenie Europejskiego Komitetu Wykonawczego UIC (EMC) i Forum użytkowników systemu Galileo, na temat zastosowania w transporcie towarowym i logistyce usług Globalnego Satelitarnego Systemu Nawigacyjnego (GNSS).   W ramach konferencji odbyło się również posiedzenie komitetu AROS (Zrzeszenie Słowackich Przewoźników Kolejowych) i GETA (Green European Transport Association).

Tematy referatów i dyskusji dotyczyły takich ważnych zagadnień jak perspektywy rozwoju kolei w Europie i Azji, nowe systemy kolejowe, korytarze transportowe Wschód-Zachód, interoperacyjność 1435/1520 mm, uproszczenie procedur na kolejowych przejściach granicznych, e-commerce w kolejowym transporcie towarowym, nowoczesne rozwiązania logistyczne, intermodalność, wspieranie współpracy międzynarodowej, problematyka trans graniczna i celna w transporcie, monitorowanie przesyłek, przesyłki nadzwyczajne, taryfy i określanie cen, konkurencja na rynku kolejowych usług transportowych, przewozy kombinowane i kontenerowe, współpraca między firmami kolejowymi, infrastruktura, bezpieczeństwo, wzmocnienie międzynarodowych projektów prowadzących do zwiększenia roli transportu kolejowego (Shift2Rail, europejski transport „zielony”, itd.).

„Kolej Transsyberyjską i Bajkalsko-Amurską traktujemy jako podstawę dla nowego korytarza transportowego, który może zostać wykorzystany podczas tworzenia nowego euroazjatyckiego korytarza transportowego.  Już dzisiaj pracujemy nad przewozami kontenerów na całej trasie Kolei Transsyberyjskiej aż do granicy z Unią Europejską w ciągu 7 dni.” Vladimir Jakunin, prezydent RŻD

Tegoroczna konferencja, podobnie jak zeszłoroczna, była poświęcona kwestiom wzmocnienia roli kolei i kolejowych przewozów towarowych i ich konkurencyjności we współczesnym systemie transportowym.  Wzięli w niej udział specjaliści z branży kolejowej z ministerstw transportu, firm kolejowych, operatorów, przemysłu kolejowego, przewoźnicy i inni uczestnicy rynku transportu kolejowego w Europie i Azji.   Rangę spotkania potwierdza pochodzenie uczestników: w konferencji wzięło udział ponad 330 przedstawicieli branży kolejowej z 157 firm z 31 państw Europy, Azji i Afryki.

„Kolej to nie tylko środek przewozu kontenerów.  Może być bardzo dobrą alternatywą rozwiązania wielu problemów.  Na pierwszym miejscu jest zawsze czas transportu, a czas transportu to pieniądz.  Ale mówiąc obiektywnie, musimy poprawić infrastrukturę w portach, zwiększyć bezpieczeństwo korytarzy, ulepszyć systemy techniczne i podwyższyć prędkość.  Dzięki temu korytarze będą szybsze, a my będziemy mieć większy udział w rynku transportowym.” Jean-Pierre Loubinoux, dyrektor generalny UIC (z wywiadku dla RZD-TV Channel)

Referaty i prezentacje przedstawiło razem 42 referentów z 19 państw, wśród nich przedstawiciele komitetu OSŻD, UIC, CER, CCTT, UNIFE i innych ważnych organizacji europejskich i azjatyckich.

Referaty zostały podzielone na kilka sekcji tematycznych: • Organizacje międzynarodowe i korytarze transportowe; • Kierunki strategiczne w euroazjatyckim transporcie towarowym; • Główne problemy euroazjatyckiego transportu kolejowego; • Systemy transportowe; • Infrastruktura

Część teoretyczna dotyczyła prawa transportowego, interoperacyjności i roli międzynarodowych organizacji w rozwijaniu transportu między Azją a Europą, łącznie z większym wykorzystaniem zunifikowanego listu przewozowego CIM/SMGS.  Przedstawiciele kolei europejskich i azjatyckich oraz firm kolejowych w swoich wystąpieniach dzielili się swoimi doświadczeniami z przewozów transkontynentalnych, kontenerowych i intermodalnych, a także informowali o projektach, nad którymi obecnie pracują.  Ważne informacje pojawiły się również w prezentacjach poświęconych możliwościom technicznym korytarzy transportowych, zakładaniu centrów logistycznych i terminali intermodalnych, wykorzystania nowych technologii transportowych i informatycznych.

Wystąpienia uczestników potwierdziły, że należy nadal rozwijać przewozy towarowe między Europą i Azją, z uwzględnieniem przewozów kontenerowych i intermodalnych.  Wyłącznie poprawa jakości usług, skrócenie czasu dostawy towaru i zapewnienie bezproblemowych procesów podczas przekraczania granic, zaoferowanie konkurencyjnej ceny mogą doprowadzić do sukcesu i podwyższyć konkurencyjność kolei i jej efektywność.  W celu zwiększenia znaczenia sektora kolejowego w ogólnym zintegrowanym systemie transportowym w Europie  i Azji należy zapewnić regularną wymianę informacji o doświadczeniach z branży technologii towarowego transportu kolejowego i rozwijać współpracę w tej sferze.

Uczestnicy IRFC-2013 uznali, że należy kontynuować dialog, intensywną wymianę doświadczeń praktycznych między firmami kolejowymi, operatorami, producentami i dostawcami urządzeń kolejowych, nadawcami i klientami z różnych państw przestrzeni euro-azjatyckiej, dla których istotne jest, żeby nadal były organizowane takie wydarzenia w formie konferencji i seminariów, żeby była możliwość przedyskutowania aktualnych zagadnień i przyszłości rozwoju transportu kolejowego, w których biorą udział przedstawiciele rządu odpowiedzialni za transport kolejowy, w obecności firm kolejowych, zrzeszeń transportowych i przedsiębiorstw, które są dostawcami usług spedycyjnych i operatorów oraz organizacji biorących udział w procesie przewozowym oraz organizacji międzynarodowych.

W celu zwrócenia uwagi na problemy przewozów kolejowych przyjęto Apel do rządów obszaru euroazjatyckiego wzywający do poprawienia konkurencyjności i efektywności transportu kolejowego – zob. załącznik.

Podczas wieczoru galowego pierwszego dnia konferencji uroczyście wręczono niektórym stowarzyszonym członkom OSŻD nagrodę „Golden Chariot” za ich wielki wkład w rozwijanie międzynarodowych przewozów kolejowych.    Wśród nagrodzonych byli: ministerstwo transportu Republiki Czeskiej, České Dráhy, Deutsche Bahn, Rail Cargo Hungaria, firma JERID i Výzkumný Ústav Železniční a.s. Więcej informacji o „Golden Chariot” na stronie http://gchawards.com/.

Konferencji towarzyszyła wystawa tematyczna, podczas której zaprezentowało się 15 wystawców z szeregów przewoźników kolejowych, przemysłu kolejowego, firma IT, organizacji międzynarodowych i mediów.  Podczas trzeciego dnia konferencji 15 marca, podczas wycieczki zabytkowym szynobusem, uczestnicy zwiedzili ośrodek testowy w Velimiu i browar Postřižinský w Nymburku.

Kolejna edycja konferencji IRFC odbędzie sie ponownie w Pradze w roku 2015. Więcej informacji znajdziecie na www.irfc.eu.